Du är här

Guide för ansökan om personlig assistans

Om du har en omfattande funktionsvariation, med stora, varaktiga och betydande utmaningar i ditt liv och din vardag, har du möjlighet att ansöka om stödinsatsen personlig assistans. Kommunen och/eller Försäkringskassan bedömer om du har rätt till insatsen. Både barn och vuxna kan få personlig assistans i Sverige enligt LSS, lagen om stöd och service.

Vad är personlig assistans?

Målet med en assistans är att du trots din funktionsnedsättning – en medfödd diagnos, en skada eller en utmaning du förvärvade längs vägen – ska kunna leva ett liv som andra. 

I grund och botten handlar det om att få hjälp med sådant du inte klarar av på egen hand. Det kan röra sig om en mängd olika saker, som exempelvis av- och påklädning, hygien, förflyttningar, att kommunicera, matsituationen, andas eller leva ett rikt fritidsliv, trots dina utmaningar med vardagen. Behoven delas in i grundläggande behov och övriga behov när du ansöker om personlig assistans.

Krav för att få personlig assistans

Det finns vissa krav som måste uppfyllas för att assistans så småningom ska kunna beviljas.

  • Du behöver vara svensk medborgare och inte ha fyllt 65 år före din ansökan
  • Du behöver anses tillhöra någon av personkretsarna 1-3 efter att din funktionsvariation bedömts:

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2: Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder p.g.a. våld eller sjukdom.

Personkrets 3: Personer med stora, varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som gör det utmanande att klara av den dagliga livsföringen och som får betydande konsekvenser i vardagen.

Ansökan om personlig assistans: vi hjälper dig

Det enklaste sättet att starta processen för att söka om personlig assistans om du känner att du behöver hjälp med detta är att kontakta oss på Inre Kraft. Vi försöker kostnadsfritt att guida dig om vi tror att du skulle kunna bli berättigad personlig assistans, och vi har jurister som är specialiserade på just detta. 

Gör vi bedömningen tillsammans att din funktionsvariation bedöms kunna berättiga till assistans så hjälper vi dig med att upprätta en ansökan och tar dig genom den behovsbedömning som behöver göras, liksom all kommunikation med myndigheter. 

Beslut om du beviljas personlig assistans eller inte tas av de myndigheter som ansökan är ställd till.

Beviljas du personlig assistans behöver du välja en anordnare – den kan vara antingen privat, kooperativ eller kommunal. Vi på Inre Kraft är ett privat assistansföretag. När du gjort ditt val sätter anordnaren igång den insats som är beviljad genom att anställa personliga assistenter som du har valt eller godkänt, och bygger tillsammans med dig upp en vardag, som utgår ifrån dig, dina behov, förväntningar, föreställningar och mål.

Vill du istället göra en ansökan på egen hand?

Vill du ansöka om personlig assistans själv så behöver du ta kontakt med din hemkommuns biståndsenhet och där beskriva dina behov, till att börja med. Om du eller ditt barn behöver hjälp med grundläggande behov som bedöms vara mindre än 20 timmar per vecka sker ansökan via kommunen. Om hjälpbehovet uppskattas vara mer än 20 timmar per vecka hänvisas du till Försäkringskassan. Då ansöker du om assistansersättning, och detta görs enklast digitalt via tjänsten Mina sidor hos Försäkringskassan.

Du behöver även träffa en läkare som ger dig ett utlåtande om din funktionsnedsättning. Detta utlåtande ska skickas in till Försäkringskassan. När du har ansökt om personlig assistans startas en utredning om du har rätt till assistans. Under utredningen ser handläggare över dina behov, hur många timmar som behövs och om du behöver hjälp med de grundläggande behoven.

Beviljas assistansersättning används denna för att anställa dina personliga assistenter via antingen ett privat assistansföretag såsom Inre Kraft – alternativt kommunen, ett kooperativ, eller så blir du själv arbetsgivare.

Kontakta oss idag om du behöver få hjälp med att göra en ansökan om personlig assistans!