Du är här

Inre Kraft Personlig Assistans

Vår övertygelse är att vi kan erbjuda dig den bästa personliga assistansen - utifrån dina behov, förväntningar, föreställningar och mål. Låt oss träffas så berättar vi hur.

Personlig assistans

Personlig assistans är en samhällelig stödinsats, förbehållen individer med stora, varaktiga funktionsnedsättningar, som får betydande konsekvenser i den dagliga livsföringen. Insatsen har sitt juridiska säte i rättighetslagen Lag(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade vilken tillkom på den samhälleliga arenan i början av 90-talet, med ambitionen om att institutionsvärlden skulle ersättas av ett mer individuellt stöd, och funktionsnedsatta skulle få leva ett liv som andra.

Insatsen söks hos kommun, och/eller Försäkringskassa, med eller utan juridiskt stöd, och beviljas, eller avslås den sökande efter en behovsbedömning. Beviljas, och meddelas personlig assistans åt den sökande äger densamma rätt att få sina behov tillgodosedda via insatsen genom att en anordnare – privat, kommunal, kooperativ, eller att den enskilde själv anordnar insatsen, och anställer personliga assistenter i nivå med beslutet som sen utför insatser utifrån den behövandes behov. Det vanligaste alternativet är att den enskilde väljer ett privat alternativ, såsom Inre Kraft.

Kund hos oss

Inre Krafts målsättning är att tillgodose varje kunds individuella och unika behov av personlig assistans - vi har lika många olika typer av verksamheter som vi har kunder, då det är du som kund som berättar HUR verksamheten skall bedrivas, och vi agerar på ditt uppdrag i en gemensam överenskommelse rörande allt från hur insatserna skall disponeras tidsmässigt, till vem eller vilka som skall arbeta med dig, eller vara din kontakt.

Genom att placera besluten nära kunden, erbjuda en helhetslösning med insatser av assistenter kunden själv har valt, och känner sig trygg med, tillsammans med unika möjligheter till rehabilitering, handledning och juridisk företrädan tror vi oss erbjuda den sammantaget bästa tjänsten inom branschen, för just dig. De mest tydliga mervärden vi har, förutom en trygg, stabil, och familjär relation är våra unika rehabiliteringsmöjligheter, vår handledning, och våra ”äventyr”.

Mervärden

Vår utgångspunkt, och vårt fundament är en schysst, trygg, stabil, långvarig, ömsint, och respektfull resa tillsammans med våra kunder och medarbetare. Den spetsar vi, vilket vi uppfattar att vi är ensam om med tre huvudsakliga mervärden – fysioterapi, KBT-handledning, och ”Äventyr på Inre Kraft” vilka beskrivs nedan.

Fysioterapi

Inre Kraft var först i Sverige med att erbjuda dess kunder kostnadsfria insatser av legitimerad fysioterapeut – forna tiders sjukgymnaster. Det handlade mycket om att de bägge grundarna, egentligen är fyisoterapeuter som såg ett behov då individer med relativt omfattande funktionsnedsättningar inte blev prioriterade inom den ordinarie hälso och sjukvården. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess, där människor, som landstingen dömt ut har lärt sig gå igen, andra människor har lärt sig cykla, många har fått en upplevt utmanande förflyttningssituation att framstå som vardagsmat, och de allra flesta har bibehållit, och utvecklat sin unika funktionsförmåga, i största allmänhet. Som assistanskund på Inre Kraft har du, om du vill tillgång till legitimerade fysioterapeuter, i din hemmiljö, upp till 3 ggr/vecka, och du som medarbetare ett ständigt närvarande stöd i din fysiska arbetsmiljö

Handledning Autism

Individer, inom ”Autismspektrat”, som är assistansberättigade har ofta ett behov av särskild kompetens – dels inom organisationen, dels bland de assistenter som till vardags ska möta individens behov, dels bland anhöriga då beteende, och kommunikationsutmaningarna ofta är relativt avancerade. Inre Kraft har sedan 2009 tillgång till en av landets mest efterfrågade kompetenser rörande dessa utmaningar som via en särskild utbildningsinsats till assistenter, och anhöriga och en löpande handledning, baserat på tillämpad beteendeanalys, och kognitiv beteendeterapi uträttar mirakel i vardagen, löpande. Som kund, hos oss har du, vid behov tillgång till den kompetensen".

Personlig assistans från Inre Kraft rekommenderas av Assistansguiden.se

Kan vem som helst få personlig assistans?

Svar: Alla kan söka, men, för att erhålla ett beslut om personlig assistans förutsätts att du har en stor, omfattande, varaktig funktionsnedsättning som bedöms få betydande implikationer på den dagliga livsföringen. Beslut om personlig assistans föregås av en utredning av dina unika behov som genomförs av kommun, och/eller Försäkringskassa.

Är det en fördel att ta hjälp med ansökan?

Svar: Egentligen ska den hjälpen inte behövas – det här är en samhällelig stödinsats som skall komma behövande till godo, förutsatt att behoven finns. Med det föränderliga rättsläge som varit kring insatsen, och en därtill kopplad myndighetsutövan som varit svår att förutse är det vår absoluta bedömning att man tjänar på att ta hjälp av en seriös, och erfaren organisation om ett behov av ansökan, eller kommunikation av ett redan befintligt ärende finns. Den hjälpen är hos oss, och i dom flesta fall kostnadsfri.

Får man byta anordnare om man vill?

Svar: Ja, har man ett beslut om personlig assistans så ”är det ens eget”. Vem som står som anordnare väljer du efter upplevt behov. De flesta anordnare har 1-3 månaders uppsägningstid på uppdraget.

Vad är bra personlig assistans?

Svar: Givetvis omöjligt att distinkt svara på. Men, en bärande del torde vara att den är just personlig, och utgår ifrån dina behov, rörande din vardag, och dina behov, som du är. En annan viktig del tror vi är att individen, och anordnaren tillsammans söker en utveckling av vardagen, och fokuserar på att ta tillvarata möjligheterna, istället för att fokusera på svårigheterna – oavsett om det handlar om att du som funktionsnedsatt, för första gången i ditt liv ska hjälpas ned i en skoterpulka, ta dig över stock och sten för att vara med på ett älgpass, eller bara ånyo hitta ett sätt att kommunicera i vardagen. De sista åren, från 2015 och framåt har det även, för att assistans ska vara ”bra” blivit allt viktigare att anordnaren har en viss stabilitet i organisationen, och finansiell styrka för att uthålligt, och tryggt kunna klara personalförsörjningen

Har man inflytande över vilka som skall arbeta hos en som personlig assistent?

Svar: Absolut, ja, vilket skiljer insatsen från övriga samhälleliga stödinsatser.  

Hur gör man för att komma i kontakt med er, och få er att bedriva den personliga assistansen?

Man ringer vår växel, på 0921-66430, eller kontaktar Lennart Eman, eller Mattias Hjelte på något av nedanstående sätt lennart.eman@inrekraft.se, 070-3135142, mattias.hjelte@inrekraft.se, 070-3135145

Kan man tappa sin assistans?

Svar: Ja, om behoven av de myndigheter som bedömer desamma inte längre anses motivera insatsen – antingen utifrån att behoven har förändrats, eller för att rättsläget förändrats. 2016 och 2017 tappade många i Sverige sin assistans relaterat till ett bedömt förändrat rättsläge vilket, enligt vår mening, ytterligare accelererade behovet av att tillhöra en organisation med erfarenhet och kompetens nog att vara individen behjälplig i sakfrågan.

Kostar personlig assistans något?

Svar: Nej, överhuvudtaget inte, bortom den eventuella tiden, mödan och besväret att söka insatsen. När ett beslut väl är fattat och anordnare är utsedd tillfaller den statligt fastslagna assistansersättningen anordnaren, i dom flesta fall, och i vissa fall en kommunal ersättning densamma vilken skall täcka hela kostnaden för verksamheten. 

Måste man ha en utbildning för att arbeta som personlig assistent?

Svar: Nej, inte i allmänhet, även om en relevant sådan nog i de flesta fall ses som en fördel. Men inga formella utbildningskrav råder mer än i de fall den enskilde kunden uttrycker ett sådant, för att en speciell sorts kompetens krävs för det enskilda uppdraget. 

Har ni som arbetsgivare kollektivavtal?

Svar: Självklart, inom alla verksamhetsgrenar vi är verksamma i. Att ha en kollektivavtalstillhörighet är enligt vår mening en hygienfaktor man som anordnare bör ha.