Du är här

Vad är LSS och personlig assistans?

Det finns flera lagar i Sverige som är till för att hjälpa människor med funktionsnedsättningar, eller utmaningar i vardagen, i olika former. Du har säkert hört talats om LSS-lagen. Men vad är LSS och personlig assistans egentligen? Och vilka personer omfattas av den?

Vad är LSS?

LSS är en förkortning för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagen uppkom år 1994 och ersatte dåtidens omsorgslag i syfte att stärka individens rätt till ett bra och meningsfullt liv.

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans är en av insatserna i LSS och det är ett individuellt riktat stöd utifrån individens behov. Ansökan om assistans sker hos kommunen och/eller Försäkringskassan och kan beviljas för individer med stora, varaktiga behov, som får betydande konsekvenser i den dagliga livsföringen.

Insatsen syftar till att möjliggöra ett liv som andra, trots funktionsvariationen, för den enskilde, med hjälp av personnära insatser i form av personliga assistenter.

Ett självständigt liv

Privata utförare (assistansföretag), kooperativ, eller kommuner kan med stöd av en beviljad insats enligt LSS-lagen i form av personlig assistans hjälpa människor i Sverige som har en funktionsvariation att leva så självständigt som möjligt, utifrån deras förutsättningar, förväntningar, önskningar och mål med tillvaron. Inte sällan handlar det om bygga upp en tillvaro runt den behövande med personellt stöd som anpassas till hela familjesituationen. 

En person med en beviljad personlig assistans ska ha möjlighet till studier, arbete eller annan typ av sysselsättning. Du som är assistansberättigad ska kunna vara en del av samhället – den del av samhället du vill vara en del av, för den du är. Oavsett om det handlar om dagligt arbete, relationer, friluftsliv eller att gå på ett evenemang. Mot bakgrund av detta rör sig våra kunder med sina assistenter i från den invanda miljön i hemmet till Afrikas djungler och älgskogarna i norr.

Vilka personer omfattas av LSS?

Beviljade stödinsatser enligt LSS-lagen, efter ansökan, är möjliga för individer som tillhör någon av nedanstående grupper:

  1. Individer med utvecklingsstörning och/eller autism/autismliknande tillstånd.
  2. Individer med hjärnskador eller andra sjukdomar som medför en betydande funktionsnedsättning.
  3. Individer med fysiska eller psykiska nedsättningar som är stora, varaktiga och orsakar betydande svårigheter i vardagen som inte beror på åldrande.

För att beslut om assistans ska beviljas, och individen erhålla det stöd i vardagen den behöver, krävs det att en ansökan som beskriver behoven lämnats in till hemkommunen och/eller Försäkringskassan och att ett beslut om bifall tas. 

Ansökan kan göras av individen själv, eller med hjälp av en anordnare med en kompetens att företräda individen/familjen.

LSS-assistans: Vilken hjälp kan du få?

Listan här visar exempel på olika stödinsatser:

  1. Rådgivning och stöd
  2. Daglig verksamhet
  3. Personlig assistans
  4. Korttidstillsyn
  5. Ledsagarservice
  6. Avlösarservice
  7. Kontaktperson

Kommun eller assistansbolag för LSS-assistans?

När ett beslut om individens rätt till insats är beviljad väljer den behövande vem som ska ansvara över att leverera insatsen och driva assistansen. Idag finns det privata, kooperativa och kommunala anordnare. Gör individen inget aktivt val har respektive hemkommun en skyldighet att driva assistansen.

Valet av anordnare ska utgå ifrån dina behov, och din känsla för vad du tror blir bäst. I ditt liv. Generellt kan man säga att andelen individer som väljer privata alternativ, före kooperativa eller kommunala, har ökat från 2010 och framåt. Vi som privat anordnare tycker såklart att vi bäst, varmast, uthålligast och mest lyhört tillmötesgår och verkställer dina omsorgsinsatser, för dig. 

Det beslut om personlig assistans du antingen är beviljad, eller står i begrepp att ansöka om för att du upplever att du har behoven, omvandlas sedan till en summa timmar som anordnaren anställer personliga assistenter för, utifrån de behov du har. Assistansersättningen för dessa timmar fastställs årligen av regeringen, tillfaller anordnaren, och går till att betala assistenternas lön, behov av stöd/handledning/utbildning, omkostnader i verksamheten samt administration. Inget av detta är kostnader för den behövande.

Juristhjälp för personlig assistans

Vi siktar alltid framåt, uppåt, tillsammans. Om du eller någon i din närhet har ett hjälpbehov i form av personlig assistans finns Inre Kraft här för dig. Vårt team med jurister kan hjälpa dig att ansöka, helt kostnadsfritt.

Kontakta oss idag för att få hjälp med personlig assistans!