Du är här

Om Inre kraft - En historia

En historia

I november 2003 startade Inre Kraft i Norr sin nuvarande verksamhet på antagandet att den personliga assistans som meddelades samhällets funktionsnedsatta i allra högsta grad var utvecklingsbar ur kvalitativ synpunkt. En av grundarna - Lennart, själv pappa till en funktionsnedsatt son hade ganska konkret erfarit detta själv.

Tillika antogs att de insatserna gick att utföra till en för samhället gynnsammare kostnad då de kommunala driftsorganisationerna kändes stora, långsamma, omständliga och till slut onödigt dyra, och vi såg en poäng i att ta in fysioterapeuter i organisationen då våra kunder, i alldeles för ringa omfattning kom i åtnjutande av behövliga rehabiliteringsinsatser. 

Våra tjänster blev ganska omgående ordentligt efterfrågade. 2008 startades dotterföretaget Inre Kraft i Sverige sin verksamhet för att kunna tillmötesgå efterfrågan i en större geografi, vilket tillika var året då vi sjösatte vårt landets första elektroniska redovisningssystem, egenutvecklat. 2010 startades vår hemtjänst efter att Bodens Kommun infört valfrihetssystem i hemtjänsten och samma år blev bolaget ett självständigt bolag i paraplyorganisationen Team Olivia där de bägge grundarna är kvar som aktieägare - www.allabolag.se/5566668611/inre-kraft-i-norr-ab

Den ursprungliga, och ständiga målsättningen är att leverera en seriös, ambitiös, generös och utvecklingsorienterad omsorg åt de kunder, och behövande som valt att lägga förtroendet i företagets händer – oavsett om det handlar om personlig assistans, hemtjänst, eller i framtiden – någon annan samhällsinsats. Målsättningen är också att dessa insatser utförs av medarbetare som mår bra, känner ett sammanhang, och en framåtanda, samtidigt som insatserna, alltid ska utgöra ett positivt bidrag på den samhälleliga arenan. Tjänsterna ska avslutningsvis alltid utgå ifrån kundens enskilda perspektiv, och dennes känsla för, och vilja till hur dennes liv ska levas – inte organisationens. Det innebär i praktiken att vi har lika många olika verksamheter som vi har kunder.

I detta ingår att frambringa möjligheter för den funktionsnedsatte att skapa vardagar fulla av utmaningar och intressanta händelser, på ett enkelt och inkluderande sätt. Vi och våra medarbetare ska verka enkelt, utåtriktat, okomplicerat och tillmötesgående mot kunder, personal och samhället i stort. Företaget strävar efter att förse sina medarbetare - såväl nuvarande som tillkommande med marknadsledande sammantagna arbetsvillkor.

15 år senare, med stora delar av den ursprungliga kärntruppen kvar kan vi konstatera att antagandet var riktigt - vi har i stor omfattning levererat insatser som skattats oerhört högt av mottagaren - den som äger insatsen, i sitt eget hem, till en för samhället gynnsammare kostnad, med glada, nöjda och stolta medarbetare. Det är vi stolt över, det tänker vi fortsätta med när vi går genom tiden.